Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis souboru ke stažení

Konference ŠSČR 2015 - den druhý

V hotelu Luna u Ledče nad Sázavou probíhá druhým dnem Konference ŠSČR.

9:03 Vzhledem k nízkému počtu přítomných delegátů v sále vyhlašuje Marek Vokáč „akademickou čtvrthodinku“ - začátek jednání se tedy posouvá přibližně na 9:15. Také připomíná, že do 10 hodin je možné Volební komisi předkládat návrhy na nového člena Revizní komise.

9:13 Slovo si bere zástupce mandátové komise Jan Kolašín, který konstatuje přítomnost 55 z 59 delegátů, stejně jako včera je tedy ke schválení usnesení zapotřebí 28 hlasů delegátů.

9:15 Viktor Novotný ze zprávy VV vypichuje například koncepci práce s mládeží ve vztahu k talentům, koncepci amatérského (rekreačního) šachu. Z problémových záležitostí zmiňuje personální poddimenzování Legislativní komise – hledá se předseda, ale i další členové této komise.

9:25 Viktor Novotný předává slovo Jiřímu Petružálkovi, který začíná svůj proslov tím, že jsme v Gruzii „porazili Turka“ a mistrovství Evropy mládeže se bude v roce 2016 konat opět v Praze. Ve stejném roce se v Mariánských Lázních uskuteční mistrovství světa seniorů. Viktor Novotný doplňuje, že Petru Piskovi se podařilo získat funkci „Tournament Director“, tedy jakéhosi předsedy STK pro turnaje a Jan Mazuch je členem Technické komise FIDE. Na závěr je zmíněn úspěch pana Židů, který se stal mistrem světa v korespondenčním Fischerově šachu.

9:38 Na řadu přichází zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2014, slovo si bere hospodář ŠSČR Rostislav Svoboda. Pan Svoboda mj. zmiňuje zvýšení příjmů z reklamy, které souvisí s uzavřením smlouvy se sponzorem thtExtraligy, a k navýšení příjmů došlo i díky prodeji metodických materiálů. Oproti předpokladům došlo k výraznému navýšení příjmů v oblasti sponzorských darů, zejména díky ČOV. Rozpočet ŠSČR plánovaný původně jako schodkový (- 800 000 Kč), nakonec skončil výrazně v plusu (3 369 061 Kč).

10:05 Volební komise informuje o tom, že obdržela dva návrhy na nového člena Revizní komise.

10:07 Zdeněk Urban prezentuje zprávu Revizní komise. Revizní komise s povděkem kvituje to, že návrh rozpočtu na rok 2015 je zpracován jako vyrovnaný. Pan Urban vyjádřil nespokojenost s tím, jak se VV vypořádal s vyhodnocením pozitiv a negativ zřízení Rozhodčí komise, neboť VV pouze konstatoval, že na to nemá personální zdroje, ale pozitiva ani negativa nezazněla.

10:14 Viktor Novotný nyní vyzývá k diskusi k předloženým zprávám. Pan Slavík se pozastavuje nad tím, že KHŠS byla část členských příspěvků za rok 2013 zaslána až v roce 2014. Rostislav Svoboda to vysvětluje tak, že při zpracování vratek krajských příspěvků nedopatřením nebyly zohledněny registrace, ke kterým došlo až po zaslání podzimní faktury oddílům.

10:25 Probíhá schvalování jednotlivých zpráv, zprávy jsou úspěšně schváleny.

10:28 Rostislav Svoboda prezentuje návrh na změnu Ekonomické směrnice. Tento návrh pochází z dílny TMK a jedná se o navýšení odměn trenérům a lektorům, v novém návrhu je současně uvedeno, že se jedná o maximální možnou odměnu. Tato změna je následně schválena

10:40 Zástupce KHŠS prezentuje návrh na změnu Ekonomické směrnice, který spočívá v tom, aby ŠSČR v případě, že se jeho zástupce nedostaví na konferenci KŠS, vrátil příslušnému KŠS 50% vybraných členských příspěvků. Zástupce KŠS zdůrazňuje, že jde spíše o výzvu směrem k ŠSČR, aby více komunikovala s KŠS než o skutečnou změnu směrnice. Jako příklad nedostatečné komunikace uvádí situaci, kdy KHŠS pošle v časovém předstihu VV pozvánku na svou konferenci a 2- 3 týdny po konferenci přijde ze sekretariátu e-mail s dotazem na termín konání konference s vyjádřením, že účast členů VV na konferencích KŠS je prioritou.

10:45 Viktor Novotný vysvětluje, že není v časových možnostech VV absolvovat konference všech KŠS a že VV ani nedostává pozvánky od všech KŠS. Pavel Chrz v diskusi navrhuje, že by v případě neúčasti někoho z VV na konferenci KŠS zaslal VV příslušnému KŠS několik výtisků metodických materiálů. Radka Slepánková navrhuje, že v případě, že KŠS informuje VV o své konferenci alespoň měsíc dopředu, mohla by výše vrácených členských příspěvků činit ne 50%, ale 10%. Viktor Novotný v žertu reaguje tak, že by obdobným způsobem mohla být vyžadována účast zástupců KŠS na schůzích VV. Jiří Novák se pak pozastavuje nad tím, že zástupcům KŠS není propláceno cestovné na schůze VV. Jaroslav Satranský navrhuje ponechat stávající stav: předsedové KŠS jsou vítáni na schůzích VV, ale nejsou k účasti na nich nuceni, stejně by to mělo platit pro účast členů VV na konferencích KŠS. Následně je hlasováno – pro schválení jsou pouze 3 delegáti, většina je proti, případně se zdržela hlasování. Tato změna Ekonomické směrnice tedy nebyla schválena.

11:05 V pořadí třetí návrh na změnu Ekonomické směrnice, tentokrát z pera předsedy STK Pražského šachového svazu, pana Kropíka. Jedná se o doplnění směrnice o poplatek za podání námitky, směrnice totiž doposud obsahuje pouze poplatek za podání odvolání. Návrh pana Kropíka, který sjednocuje poplatek za námitku a odvolání, byl schválen.

11:13 – Protože je Konference oproti plánovanému harmonogramu v předstihu, může si dovolit desetiminutovou přestávku.

11:33 Z desetiminutové přestávky vznikla přestávka dvacetiminutová, konečně pokračujeme. Předseda Volební komise nyní představuje dva kandidáty na nového člena Revizní komise. Jedná se o pana Luboše Drahotského, člena Revizní komise KHŠS a paní Alenu Mrkvičkovou, členku SKŠ. Poté se osobně představují oba kandidáti – pan Drahotský stručně jednou větou, paní Mrkvičková poněkud podrobněji – jde o ekonomku, auditorku a daňovou poradkyni s dvacetiletou praxí. Následuje tajná volba dalšího člena Revizní komise.

11:40 Zatímco Volební komise odchází počítat hlasy, Viktor Novotný seznamuje delegáty s plánem práce VV na rok 2015. Tématem tohoto setkání by měly být Stanovy, Ekonomická směrnice a postavení KŠS v rámci ŠSČR.

11:48 Rostislav Svoboda stručně prezentuje návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2015. Mzdové náklady na pracovníky jsou navýšeny, celkově je ale rozpočet koncipován jako vyrovnaný.

12:02 Slova se ujímá předseda Volební komise, který oznamuje, že vítězkou voleb a novou členkou Revizní komise se stává Alena Mrkvičková, která získala 44 z celkových 52 hlasů.

12:05 Začíná diskuse k plánu práce a rozpočtu. Slovo si bere předseda Revizní komise Zdeněk Urban, který má dotazy k některým položkám rozpočtu. Hospodář Rostislav Svoboda vysvětluje, že rozdíl v položkách je způsoben tím, že v loňském roce se od KŠS vybraly některé poplatky za dvě sezóny, proto jsou v rozpočtu pro letošní rok tyto položky sníženy.

12:10 Pavlu Chrzovi chybí v plánu práce VV větší zaměření na spolupráci se školami. Dále přichází s návrhem na seminář trenérů v centru republiky, za což sklízí od delegátů potlesk. Tento návrh znamená navýšení rozpočtu ŠSČR o 12 000 Kč. Jiří Kopta požaduje vysvětlení toho, jaké činnosti budou vykonávat pracovníci, kteří budou nově přijati, jak budou kontrolování či hodnoceni. Viktor Novotný vysvětluje, že jedno z těchto pracovních míst bude zaměřeno čistě na účetní agendu, kontrola a hodnocení práce těchto pracovníků je v kompetenci generálního sekretáře Františka Štrosse. Antonín Ambrož vyzývá k navýšení prostředků na přebory škol. Viktor Novotný vysvětluje, že částku uvedenou v rozpočtu navrhl předseda KM Jiří Havlíček a že na tuto částku jsou již uzavřeny smlouvy s pořadateli. Je však možné, že do budoucna může dojít k navýšení této částky. Zdeněk Urban se vrací ke spolupráci ŠSČR a KŠS a navrhuje Konferenci, aby uložila VV aktualizovat zastaralý dokument Organizační pokyny pro KŠS a aby tato aktualizace byla dokončena před červencovým setkáním se zástupci KŠS, kde by tento materiál mohl být diskutován. Jaroslav Satranský se zajímá o to, na co konkrétně jdou finanční prostředky určené na projekt Šachy pro škol a kam tento projekt vlastně směřuje. Hospodář Rostislav Svoboda vysvětluje, co konkrétně je z těchto peněz financováno a Miroslav Hurta doplňuje, co se očekává od krajských manažerů a za jakých podmínek mohou KŠS získat z projektu finanční prostředky. Dále v diskusi zaznívá názor, že náklady na profesionalizaci ze strany ŠSČR jsou hodně „při zdi“. Ladislav Hajšman navrhuje rovněž zvážit, zda všechny agendy, které sekretariát vykonává, jsou nezbytně nutné a zda by nebo možné je zjednodušit. Dále navrhuje, že by pracovní komise, která se profesionalizaci věnuje, měla být složena i z jiných lidí, než jen ze členů VV.

12:47 Je na čase schvalovat – Konference schvaluje návrh pana Urbana na to, aby VV aktualizoval Organizační pokyn pro KŠS a schvaluje rovněž Plán práce VV na rok 2015. Dále se jedná o úpravě rozpočtu ohledně navýšení nákladů na seminář trenérů na úkor zrušení finanční rezervy. I tento rozpočet je následně schválen.

13:00 Vyhlášena přestávka na oběd, předpokládané pokračování ve 14 hodin.

14:15 Marek Vokáč vyzývá zástupce KHŠS, aby představili svůj návrh na umožnění uvedení hráče na třech soupiskách i v soutěžích mládeže. Slova se ujímá Jaroslav Šmíd, který návrh velmi stručně představuje, prakticky ihned následuje diskuse. Pan Burda návrh podporuje, stejně tak by podpořil i návrh, aby i počet hostů v soutěžích mládeže byl stejný jako v soutěžích dospělých. Antonín Ambrož nepovažuje mládež na třech soupiskách za šťastný nápad. Bývalý předseda KM ŠSČR Zdeněk Fiala upozorňuje na to, že KM nechtěla mládež na třech soupiskách proto, aby si oddíly vychovávaly vlastní hráče. Na konci diskuse zaznívá názor – podpořený citací ze Soutěžního řádu – že omezení na dvě soupisky se týká soutěží řízených ŠSČR. Na základě tohoto upozornění KHŠS svůj návrh stahuje.

14:30 Mirek Hurta představuje návrh Lokomotivy Brno na úpravu Soutěžního řádu, konkrétně na zrušení počtu volných hráčů. Petr Záruba za STK ŠSČR vyjadřuje pochopení pro tento návrh, nicméně zdůrazňuje nutnost určité restrikce, aby nedocházelo k tomu, že družstva budou nastupovat v nestabilních sestavách. Ladislav Hajšman připomíná, že tato problematika se řešila i na schůzi rozšířené STK, kde byl nakonec přijat návrh, že i oddíly, které mají méně než čtyři družstva, budou moci mít čtyři volné hráče. Navrhuje, aby STK pro příští Konferenci připravila vyhodnocení dopadu této změny na soutěže. Petr Záruba upozorňuje na to, že při uvolnění počtu volných hráčů budou nastupovat totožné sestavy hráčů ve vyšších i nižších soutěžích.

14:50 V diskusi zaznívá protinávrh Zdeňka Urbana, aby počet volných hráčů odpovídal dvojnásobku počtu družstev, která má daný oddíl v soutěžích. Pavel Chrz navrhuje, aby toto téma – podobně jako mládež na třech soupiskách – bylo ponecháno k posouzení odborným komisím – KM a (rozšířené) STK. Martin Hejda by volné hráče určitě nerušil, protože – stejně jako Petr Záruba – vidí riziko v tom, že v soutěžích budou nastupovat téměř totožné sestavy. Petr Záruba upozorňuje na to, že smyslem soutěží by mělo být porovnat velikost a aktivitu členské základny jednotlivých KŠS. Zástupce ŠK Rakovník oponuje tím, že hráči oddílu hrají soutěže družstev proto, aby si zahráli, nikoliv proto, aby docházelo k porovnávání členských základen jednotlivých KŠS.

15:10 Hlasuje se o protinávrhu Zdeňka Urbana – zvýšení počtu volných hráčů na dvojnásobek počtu družstev. Pro přijetí návrhu hlasuje 23 delegátů, návrh nebyl přijat. Hned vzápětí se hlasuje o návrhu Lokomotivy Brno na zrušení limitu volných hráčů. S tímto návrhem souhlasilo 24 delegátů, ani tento návrh tedy nebyl přijat.

15:13 Dalším bodem jsou ostatní náměty KŠS, v rámci tohoto bodu je prezentován návrh Středočeského šachového svazu na to, aby VV vypracoval a zveřejnil vzorové stanovy pro šachové spolky s termínem do 1. 9. 2015. Ohledně návrhu na vypracování nové koncepce obnovy tříd trenérů se zástupci Středočeského šachového svazu spokojují s tím, že toto téma je součástí Plánu práce VV.

15:18 Na řadu přichází obecná diskuse, ve které zaznívá informace o plánovaných zásadních změnách Statutu rozhodčích. Změny se týkají toho, že rozhodčí 3. třídy by mohli řídit pouze soutěže družstev. Na druhou stranu školení těchto rozhodčích bude trvat pouze čtyři hodiny. Jiří Kopta oponuje tím, že čtyřhodinové školení je i pro rozhodčí nejnižších tříd nedostatečné. Viktor Novotný navrhuje poslat tento komentář předsedovi KR Petru Harasimovičovi.

15:23 Návrhová komise tlumočí ústy Petra Buchníčka, že byly přijaty dva návrhy STK Ústeckého šachového svazu na změny Soutěžního řádu. Jedná se o situaci, kdy podle Soutěžního řádu je družstvo, které je v průběhu soutěže dvakrát kontumováno, je vyloučeno ze soutěže. Návrh Ústeckého šachového svazu je, aby rozpis soutěže mohl stanovit jinak. Tento návrh je při hlasování nakonec přijat.

15:32 Další návrh se týká úpravy článku 3.4.3. Soutěžního řádu. Po určité diskusi návrhová komise přichází s usnesením, aby se VV zabýval všemi připomínkami, které v diskusi k Soutěžnímu řádu zazněly. I toto usnesení je následně schváleno.

15:38 Slovo si bere Marek Vokáč, který poslední část diskuse považuje za snahu obejít STK ŠSČR. Petr Záruba navrhuje, aby představitelé krajských STK zasílali své návrhy na změny Soutěžního řádu a nenechávali si je až na schůzi rozšířené STK nebo Konferenci ŠSČR. Petra Buchníčka zaujalo, že některé KŠS se na Konferenci veřejně přiznaly k tomu, že když se jim nelíbí určité ustanovení Soutěžního řádu, tak ho nerespektují, což by mělo aktivovat Legislativní komisi. Viktor Novotný na to reaguje tak, že bude dobré prověřit činnost Revizních komisí KŠS. Pavel Chrz přichází s návrhem na změnu stanov v tom smyslu, aby bylo hlasování per rollam dáno na stejnou úroveň jako hlasování při osobním jednání dané komise.

15:51 Usnesení Konference bylo schváleno, jeho znění najdete v příloze.

15:53 Neuvěřitelné se stalo skutkem – jednání Konference ŠSČR končí dokonce o několik minut dříve, než stanovil časový harmonogram! Předseda ŠSČR se loučí s účastníky, kteří se mohou nezvykle ještě za světla rozjet domů.

Soubor ke stažení: [doc]

přidal Vladimíra Šťastná dne 28.02.2015 | sekce: Výkonný výbor


Aktuální akce

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009