Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis článku

Konference ŠSČR 2015 - den první

Přestože letošní Konference ŠSČR není volební, je opět dvoudenní. Koná se ve dnech 27. 2. až 28. 2. 2014 nově v hotelu Luna u Ledče nad Sázavou. Z konference se pokusíme přinést podrobné zpravodajství, laskavý čtenář snad promine absenci případných drobných chyb či nepřesností a také absenci fotografií (bohužel s sebou letos nemáme žádného fotografa).

18:12 Zahájena Konference, Viktor Novotný vítá delegáty, poté předává slovo generálnímu sekretáři Františku Štrossovi, který seznamuje účastníky s organizačními záležitostmi.

18:15 Schválen program a Jednací řád Konference – Viktor Novotný vysvětluje, že je zapotřebí zvolit dalšího člena Revizní komise – takto doplněný program je vzápětí schválen.

18:20 Zvoleno pracovní předsednictvo ve složení Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Eva Kořínková a Jan Lamser, předsedou zvolen Viktor Novotný.

18:22 Zvoleny mandátová a návrhová komise.

18:25 Mandátová komise ústy sekretáře Jana Kolašína konstatuje účast 55 z 59 oprávněných delegátů, na Konferenci je tedy přítomno 93 % delegátů, pro schválení usnesení je třeba 28 hlasů delegátů.

18:28 Vložený bod do programu - schválení Volebního řádu a vznik Volební komise, která bude sbírat návrhy na kandidáty na členství v Revizní komisi.

18:30 – Předseda Zdeněk Urban krátce vysvětluje, koho by potřeboval v Revizní komisi, hlavním požadavkem je pracovitost. Volební komise bude přijímat návrhy na členy Volební komise do zítřka do 10 hodin. Volba nového člena Revizní komise je tedy odložena na zítřek.

18:33 – Na řadu přichází bod 8, Viktor Novotný vysvětluje, proč je profesionalizace ŠSČR důležitá. Výkonný výbor by měl být do budoucna pouze pětičlenný a jeho členy by neměli být předsedové jednotlivých odborných komisí. Dle Viktora Novotného by měl Výkonný výbor plnit spíše roli jakési Dozorčí rady svazu.

18:40 – Slovo si bere hospodář Rostislav Svoboda, který vysvětluje, že v uplynulých letech došlo na sekretariátu i v komisích k několikanásobnému nárůstu agendy, zatímco personální situace se nezlepšovala. Rozpočet počítá s navýšením personálního zajištění o 1,25 pracovníka během roku 2015.

18:50 – Začíná diskuse k tématu profesionalizace. Slovo si bere Jiří Kopta, který s profesionalizací souhlasí, ale domnívá se, že je zapotřebí profesionalizovat spíše jiné složky svazu než sekretariát, zejména odborné komise – konkrétně jmenuje TMK a KM. Viktor Novotný vysvětluje, že pracovní skupina zabývající se profesionalizací bude jednat s předsedy odborných komisí, aby zjistila, které části jejich práce může převzít sekretariát.

18:55 – Marek Vokáč vybízí zástupce jednotlivých krajů, aby se na myšlenku profesionalizace dívali i z pohledu profesionalizace KŠS. Na toto reaguje pan Vachek, který upozorňuje, že ušetření nákladů na jeden sekretariát bylo v minulosti důvodem k ukončení činnosti Moravskoslezského šachového svazu. Zdůrazňuje nevratnost profesionalizace a navyšování mzdových prostředků a nepovažuje tento krok za správný. Viktor Novotný argumentuje tím, že dnešní doba příliš nepřeje dobrovolnické práci a málokdo je ochoten dělat odbornou profesionální práci zadarmo. Pan Židů ze Sdružení korespondenčního šachu s myšlenkou profesionalizace souhlasí, zdůrazňuje, že je těžké najít za funkcionáře náhradníka, pokud za tuto činnost nedostane odměnu. Pan Satranský ze Středočeského šachového svazu si nemyslí, že profesionalizace pronikne až na úroveň KŠS či dokonce šachových klubů, ale je zvědavý na výsledky pracovní skupiny. Pavel Chrz se nedomnívá, že profesionalizace ŠSČR nespočívá v navýšení úvazku sekretariátu, ale v tom, aby předsedové jednotlivých komisí byli opravdu odborníci. Smysl by viděl také v tom, aby ŠSČR přispěl jednotlivým KŠS na zajištění administrativních činností.

19:20 Viktor Novotný ukončuje diskusi a přechází k dalšímu bodu, kterým jsou vztahy ŠSČR a KŠS. Viktor Novotný začíná problematikou KŠS jako pobočných spolků ŠSČR. K zapsání KŠS jako pobočných spolků ŠSČR bude svaz potřebovat od KŠS tři dokumenty – souhlas vlastníka sídla KŠS, souhlas členů VV KŠS a prezenční listinu z konference KŠS, na které byl daný VV zvolen. Viktor Novotný pak upozorňuje na existenci dokumentu Organizační pokyny pro KŠS, který je součástí legislativy ŠSČR a upravuje vzájemná práva a povinnosti ŠSČR a KŠS, ale současně si uvědomuje to, že tento dokument z roku 2002 je již dosti zastaralý a nemusí reflektovat aktuální potřeby KŠS. Pan Sýkora by uvítal spolupráci ŠSČR v oblasti masovosti a náboru dětí a mládeže na školách. Pavel Chrz kritizuje neaktuálnost informací TMK na webu ŠSČR. Předseda TMK Marek Vokáč reaguje tak, že TMK nechce řídit KM KŠS, následně seznamuje delegáty s koncepcí KTCM pro rok 2015. Pavel Chrz následně oponuje tím, že mu nejde o to, aby TMK řídila KM KŠS, ale aby KŠS předávala informace.

20:00 Následuje večeře, předpokládané pokračování v 21:00.

21:05 – Marek Vokáč začíná hovořit k dnešnímu poslednímu bodu, kterým je Koncepce práce s mládeží. Z jeho obšírného komentáře ke koncepci vybíráme jen některé informace: V roce 2016 dojde k rozdělení soutěží mládeže na soutěže pro kategorie do 8, 10 a 12 let a na soutěže pro kategorie do 14, 16 a 18 let. Koncepci práce s mládeží představuje jako kompromis mezi tím „co bychom chtěli“ a tím „ co můžeme“. Seznam toho, co chceme, zahrnuje mj. velmi ambiciózní cíle jako vychovat nové velmistry či dokonce nového mistra světa, ale osobní prioritou Marka Vokáče je naučit co nejvíce dětí co nejlépe hrát šachy. Nepopulárním, ale rovněž důležitým cílem je prostřednictvím šachu vzdělávat a vychovávat mládež. Na úrovni masové základny by mělo být hlavním cílem trenéra dítě zaujmout, aby vnímalo šachy jako zábavu. Velkou trenérskou chybou na této úrovni je klást důraz na výkon a výsledky. Dle Marka Vokáče se dítě šachy nenaučí v soutěžích hraných rychlých tempem, rapidy mají význam pouze v počáteční fázi, kdy jsou šachy pro dítě zábavou.

21:53 – Marek Vokáč končí svůj proslov a vyzývá delegáty k diskusi. V diskusi zaznívá názor, že velmi důležité jsou inteligenční předpoklady dětí a jednou z možností, jak vybírat talenty by mohlo být právě testování těchto předpokladů. Pavel Chrz vyjadřuje názor, že na samostatnou práci je dítě zapotřebí připravovat od začátku a že výkonnostně slabší trenér může dát dětem více než velmistr. Práci s trenéry a jejich vzdělávání považuje za nedostatečné. Pan Vachek ústy jednoho z rodičů tlumočí nespokojenost s výběrem reprezentantů na zahraniční soutěže mládeže a preferování účasti na soutěžích ve vzdálenějších destinacích na úkor těch bližších. Viktor Novotný připouští, že rozhodování v této oblasti není úplně pružné a že jednoznačná pravidla pro výběr reprezentantů neexistují. Mirek Hurta vyjadřuje názor, že TMK málo komunikuje s krajskými trenéry, koncepci vnímá spíše jako záležitost pro odbornou komisi než pro Konferenci ŠSČR. Ladislav Hajšman považuje roli krajského manažera KCTM za nevyjasněnou. Marek Vokáč vysvětluje, že krajského manažera vybírá VV KŠS a na VV záleží, jaké úkoly krajskému manažerovi uloží.

Pan Hrdlička vyzývá TMK, aby se zamyslela rovněž nad koncepcí práce s trenéry. Marek Vokáč připouští, že TMK pro trenéry nepořádá příliš mnoho seminářů, ale TMK zveřejňuje na webu materiály pro trenéry a zdůrazňuje, že TMK školí trenéry 2. třídy a trenéry nižších tříd by měly školit KŠS. Viktor Novotný informuje o tom, že koncepce vzdělávání trenérů by měla být předložena VV ŠSČR na jeho 99. schůzi v červnu 2015. Jiřího koptu zajímá, jak probíhá komunikace s MŠMT ohledně šachu jako (ne)povinného předmětu ve školách a zda se ŠSČR hodlá angažovat také při prosazování výuky šachu v mateřských školách. Viktor Novotný vysvětluje, že školy samy mají široké pravomoci ohledně toho, co budou a co nebudou vyučovat. Šachy jako povinný předmět jsou hodně vzdálené a Viktor Novotný připouští, že ani ŠSČR na tuto alternativu není zcela připraven. V oblasti výuky šachu v mateřských školách se ŠSČR zatím neangažuje. Co se týče metodiky, ŠSČR doporučuje využívat metodiku Figurkové školičky. Jiří Novák se zajímá o to, proč bylo letos pořadatelství MČR dětí do 8 let opakovaně přiděleno Klatovům. Mirek Hurta na to reaguje tak, že komise, která o výsledcích konkurzu rozhoduje, je pětičlenná a čtyři z těchto členů jsou z Čech. Radka Slepánková pak upozorňuje na to, že republiková kola přeborů škol ve všech třech kategoriích rovněž budou v Čechách.

22:59 Viktor Novotný ukončuje dnešní jednání, zítra v 9 hodin ráno pokračujeme.

Dobrou noc.

přidal Vladimíra Šťastná dne 27.02.2015 | sekce: Výkonný výbor


Aktuální akce

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009