Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis článku

Konference ŠSČR 2014 - den druhý

V Havlíčkově Brodě probíhá druhým dnem Konference ŠSČR. Po noční přestávce se dá očekávat bohatá diskuse k novým stanovám a volbě VV ŠSČR.


Pohled do nabitého jednacího sálu před začátkem druhého dne konference.

9:05 Konference se zabývá možností předsunout schvalování nových stanov. Hovoří se o důvodech - nový VV by měl fungovat podle již podle nových stanov. Pan Palovský připomíná, že na nové stanovy není připraven ani VV, ani kraje.

9:20 Hovoří se o tom, zda je možná volba VV jako týmu,nebo je nutno volit po jednotlivcích. Při volbě VV jako týmu není volba do příslušné komise, toto jen deklaruje VV v kandidátní listině.

9:23 Pan Šimeček: je třeba definovat pozici prezidenta ŠSČR. Probírá se otázka zástupce celostátních sdružení ve VV, problematiku komentuje Petr Buchníček. Pozice prezidenta ŠSČR je definována v Organizačním řádu.

9:27 Probírá se otázka projednávání volebního řádu - úmysl byl projednat jej v rámci bodu volba VV. Ztrácí se původní impuls - zda předsunout jednání o nových stanovách.

9:34 Dle mandátové komise je přítomno 100 % přihlášených, k přijetí usnesení je třeba 29 hlasů.

9:38 Přesun bodu jednání nebyl schválen.

9:39 Dle zprávy volební komise je jedna přihláška jako týmu a jedna individuální přihláška do VV a dále 4 přihlášky do kontrolní komise. Začíná jednání o volebním řádu.

9:42 Navržené změny Volebního řádu spočívají v tom, aby byl VV volen po jednotlivých členech, nikoliv jako tým. Pan Satranský: není nutné měnit volební řád, pokud chceme volit po jednotlivcích, tak nezvolme tým.

Hovoří pan Satranský.

9:50 Návrh změn volebního řádu je stažen. Pan Palovský navrhuje změnu ve volbě jednotlivců do VV. Probíhá diskuse.

10:00 Stále se řeší, jak volit po jednotlivcích, zda napřed předsedu, místopředsedu a hospodáře a pak ostatní - nebo jiným stylem. Létají další návrhy.

10:05 Hlasuje se o protinávrhu pana Sýkory - nejprve se volí předseda, pak další členové VV. Návrh nebyl přijat. Návrh pana Palovského byl přijat.

Celá tato diskuse je patrně důsledkem toho, že nemalé části delegátů nevyhovují určité osoby v navrženém týmu VV.

10:07 Začíná diskuse o počtu členů revizní komise. Není návrh na změnu volebního řádu v tomto směru.

10:12 Schválen volební řád s dílčí již schválenou změnou.

10:20 Viktor Novotný prezentuje priority navrženého týmu VV. Je třeba identifikovat amatérský šach a poté jej podpořit. Chce zajistit růst členské základny. Chce docílit takové změny, aby byl zvolen pětičlenný VV, který by řídil odborné komise ŠSČR a celkový chod ŠSČR. Komise by se soustředili čistě na svoji činnost. O šachu se začíná více psát, zde se daří. 


Viktor Novotný představuje volební tým.

10: 29 Jiří Havlíček, kandidát na pozici předsedy Komise mládeže, představuje svoji činnost a úspěchy. Zasadil se o vzdělávání učitelů v oblasti šachu - na VŠ akreditován semestrální předmět o výuce šachu pro školní mládež. Projekt šachy do škol by měl být marketingově spojen s přebory škol.

10:38 Slova se ujímá Milan Šindelář, kandidát na předsedu marketingové komise. Zdůrazňuje potřebu marketingově propagovat akce ŠSČR. Své priority činnosti vidí v oblasti inovace webu ŠSČR, zlepšení komunikace uvnitř svazu, uvedení v život určitých podnětů z Černobílé knihy.

10:45 Začíná vydávání volebních lístků, volby jsou zahájeny.

10:56 Poslední výzva k ukončení vhazování volebních lístků do urny.

10:59 Zahájeno představování kandidátů do Revizní komise: pánové Urban, Pavlíček, Linart, Partl, Novák.

11:05 Výsledky voleb do VV: 37 hlasů pro, tým Viktora Novotného je zvolen.

         
Nové tváře ve VV ŠSČR: vlevo Jiří Havlíček, vpravo Milan Šindelář.

11:07 Následují volby do revizní komise.

11:28 Vyhodnocují se volební lístky do revizní komise.

11:31 Vyhlášení výsledků: všichni kandidáti do RK byli zvoleni. Volební část konference je ukončena, pustíme se do stanov.

11:39 Probírají se stanovy, diskutují se jednotlivé odstavce a konfrontují se se dvěma (třemi?) protinávrhy - materiál PŠS není (alespoň mě) k dispozici.

11:50 Jsme u článku tři. Zatím se měnila spíše jen slovíčka, ovšem s možným podstatným dopadem.

11:57 Řeší se otázka "sympatizantů". Je evidentní, že ne všichni si návrh nových stanov pořádně pročetli.

12:07 Začíná se slovíčkařit ve velkém.

12:10 Miroslav Hurta a poté Petr Buchníček vysvětlují podstatu zavádění sympatizantů.

12:25 Viktor Novotný hovoří o tom, jaké výhody by mohli sympatizanté v rámci ŠSČR mít.

12:28 Stále se řeší sympatizanti... což je jen malá část stanov... předstih před programem konference pomalu mizí, plánovaný konec Konference v 17:00 je ohrožen.


Delegáti JmŠS na Konferenci ŠSČR 2014: zprava Miroslav Hurta, Jiří Majer, Petr Horáček, Jiří Vachek (David Hampel fotí). U sloupu staronový sekretář ŠSČR Petr Pisk.

12:44 Pan Vokáč: v rámci sympatizantů řešme stanovy, ne prováděcí předpisy.

12:56 Začíná se hlasovat o pozměňovacích návrzích ve věci sympatizantů. Zvítězil původní návrh (článek 3.1).

13:04 Hovoří se o možném zrušení individuálního členství.

13:14 Neprochází další pozměňovací návrhy, hlasuje se o původním znění.


Nejvytíženější osobou na Konferenci se stává předseda návrhové komise Petr Buchníček.

13:25 Vyhlášena přestávka na oběd, pokračovat by se mělo od 14:15.

14:25 Pokračujeme ve schvalování Stanov, článek 4. Schváleno v navrženém znění.

14:40 Stejně tak schválen článek 5, začíná diskuse ke článku 6. Diskutuje se potřebná většina při hlasování per rollam (např. prostřednictvím emailové komunikace). Přijata 3/5 většina. Pan Chrz namítá, že rozhodování STK často končí 4:3 a tedy nebudou moci rychle rozhodovat. Bylo ověřeno hlasováním, že předchozí hlasování nebylo zmatečné.

15:02 Jedná se o lhůtách pro zápisy z jednání orgánů ŠSČR. Většina 38 delegátů je pro lhůtu v délce 14 dnů. Odsouhlasen článek 7.

15:06 Jednáme o článku 8. Na pořadu je počet delegátů za jednotlivé KŠS, který je aktuálně v rozporu s tím, že delegát by měl zastupovat zhruba stejný počet členů. Pro jednotlivé KŠS jsou v tomto velké rozdíly. Konference zavázala VV, aby dopříště sladil článek 8 s novým občanským zákoníkem.

15:19 Na pořadu je požadavek na změnu v tom smyslu, že jakékoliv návrhy na Konferenci lze podávat i ústně - bylo prodiskutováno a staženo z jednání. Hovoří se o počtu delegátu potřebných ke změně programu.

15:33 Začíná se jednat o přejmenování Revizní komise na Kontrolní komisi. K několika upřesněním ke článku 8 zavázán VV.

15:41 Jedná se typech a pojmenování rozpočtů navrhovaných na Konferenci.

15:50 Jdeme na článek 9 stanov.

16:06 Řeší se pozice prezidenta ŠSČR. Zřízen nový odstavec o přednosti prezidenta ŠSČR při udělování slova na schůzi.

16:10 Schválen článek 10. Do článku 11 se doplní, že revizní komise plní úkoly kontrolní komise dle nového občanského zákoníku a má též její práva.

16:22 S dílčími změnami schválen článek 11, začíná jednání o článku paní Ptáčkové ohledně zřízení Rozhodčí komise. Věc navrhnuta k posouzení VV a předložení výčtu negativ a pozitiv zřízení Rozhodčí komise na další Konferenci.

16:34 Začíná se jednat o článcích věnovaným krajským šachovým svazům. Články 13, 14 a 15 přijaty.

16:38 Jedná se o článcích 16, 17 a 18 - schváleno.

16:44 Schváleny i články 19 a 20 s účinností od 3. 3. 2014 a následně schváleny i celé nové stanovy.

16:50 Konference ovšem nekončí, jdeme na změnu Ekonomické směrnice - úprava v oblasti výše příspěvků, aby se nemuselo vždy odsouvat zvyšování příspěvků, a zavedení poplatku 50 Kč za sympatizanty. Dále se sjednocují odměny lektorům a trenérům. Obě změny byly přijaty.

16:58 Dostáváme se k plánu práce VV na další období - spíše jde o rozpis schůzí VV na rok 2014.

17:01 Hospodář Rostislav Svoboda začíná komentovat návrh rozpočtu na rok 2014.

17:18 Ladislav Palovský otevírá diskusi k plánu práce VV ŠSČR a rozpočtu na rok 2014. První otázka míří na cenu za rekonstrukci webu ŠSČR ve výši 100 000 Kč. Další dotazy míří na to, zda by nebylo dobré zvát na významné akce i zástupce krajů.

17:27 Další připomínky má Pavel Chrz. Nejdříve ke koncepci TMK - opět je posunuto jednání (?). Částka 100 000 na supertalenty by měla být směřována na "přechodový věk". Konstatuje, že dostat šachy do médií bude velmi obtížné. Lépe to jde na regionální úrovni. Je olympiáda v Norsku dostatečně rozpočtována?

17:36 Schválen plán práce VV, rozpočet na rok 2014, projekt krajských tréninkových center dle předloženého plánu odměňování.

17:39 Finišujeme. Hlasuje se o pověření VV provést úpravy rozpočtu při změně výše dotací z MŠMT - schváleno. 

17:41 Začíná různé a diskuse. Paní Ptáčková: žádá aby Konference rozhodla o udělení divoké karty - VV v této věci zamítl odvolání. Viktor Novotný vysvětluje, jak vzniklo rozhodnutí. Písemné odůvodnění ještě není vypracováno. Výkonný výbor posoudil formální náležitosti rozhodnutí, nikoliv věcnost rozhodnutí odborné komise. Hlasování bylo přesvědčivé, a výklad pravidel udělování divokých karet je na Komisi mládeže.

17:59 Prezentováno vyjádření pana Fialy, bývalého předsedy komise mládeže.

18:11 Řeší se, zda lze udělit další divokou kartu.

18:15 Konference divokou kartu hráči Ptáčkovi neudělila.

18:20 Připomenuta problematika rušení limitu počtu volných hráčů - k projednání na STK, VV by na to měl dohlédnout lépe než loni.

18:28 Diskutuje se možnost postupného rušení národního ELA - existují vážné argumenty proti.

18:31 Diskuse pomalu končí, Konference spěje ke schvalování finálního usnesení Konference.

18:42 Návrhová komise dokončila kontrolu formulace Usnesení konference.

18:47 Usnesení Konference bylo schváleno, účastníci se mohou rozjet domů...

18:49 Předseda ŠSČR se loučí s účastnky.

  

 

přidal David Hampel dne 01.03.2014 | sekce: Výkonný výbor


Aktuální akce

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009